Index RED® - ukazovateľ vývoja cien

Jedným z najdôležitejších momentov pri umiestňovaní nehnuteľnosti na trh je stanovenie ceny, za ktorú sa bude daná nehnuteľnosť predávať, resp. prenajímať, ako aj určenie okamihu, v ktorom sa nehnuteľnosť na trh umiestni. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia čo najväčšej odbornosti pri určovaní reálnej trhovej ceny nehnuteľností a zároveň čo najpresnejšieho odhadu vývoja trhu do budúcnosti, bolo nevyhnutné vytvoriť nástroj, ktorý by dokázal plniť obe požadované funkcie. Na základe dlhodobého sledovania trhu s jednotlivými komoditami v regióne tvoriacom predmet nášho záujmu, vychádzajúc z jeho následných analýz a pri súčasnom zohľadnení zrealizovaných, ako aj potenciálnych obchodov, vytvorila spoločnosť Realitné centrum RED. Index RED®, ktorý odráža reálnu trhovú cenu jednotlivých komodít v aktuálnom období, a pomocou ktorého je možné predpovedať vývoj trhu s vybranými komoditami s minimálnou odchýlkou. Tento nástroj je zárukou maximálnej odbornosti pri určovaní reálnej ceny nehnuteľností, resp. pri vypracovaní prognóz vývoja trhu s nehnuteľnosťami v určenom regióne, pretože zohľadňuje nálady na lokálnom trhu a prípadné výkyvy tohto mikroprostredia, ktoré sa v celoslovenskom meradle nemusia vôbec prejaviť. S využitím Indexu RED® je možné nastaviť predajnú cenu, resp. výšku nájomného tak, aby nedošlo k podhodnoteniu alebo nevhodnému nadhodnoteniu predmetnej nehnuteľnosti a zároveň zabezpečiť, aby mal jej vlastník istotu, že za svoju nehnuteľnosť dostáva skutočne reálnu trhovú cenu. Taktiež, na základe predpokladaného vývoja trhu, dokáže vlastník zvoliť najvhodnejší čas na predaj, resp. prenájom svojej nehnuteľnosti.

 

 

INDEX RED100/50

Tak ako na ceny bytov vplýva množstvo faktorov, aj cena obchodných a kancelárskych priestorov sa odvíja od niekoľkých základných ukazovateľov, pričom pri obchodných priestoroch hrá dôležitú úlohu najmä lokalita. Umiestnenie obchodu vo vedľajšej uličke, vzdialenej hoci len pár metrov od iného obchodu, môže mať na cenu zásadný vplyv. Takisto podlažie a výklad do ulice, prípadne možnosť parkovania, nie sú pri určovaní ceny nezanedbateľné. Pri kancelárskych priestoroch sa kladie dôraz najmä na lokalitu, možnosť parkovania, technický stav budovy, vybavenie kancelárií a pri viacpodlažných budovách aj na existenciu výťahu. Pri určovaní ceny konkrétneho priestoru je preto potrebné zohľadniť všetky faktory, ktoré sa na jej tvorbe podieľajú. Aby však bolo možné sledovať vývoj trhu s týmito komoditami, je nevyhnutné vychádzať z veľkého množstva vstupov. Index RED100/50 vyjadruje priemernú trhovú cenu ročného nájomného za m2 priemerného kancelárskeho, resp. obchodného priestoru nachádzajúceho sa v centre Žiliny v sledovanom období. Na zabezpečenie maximálnej eliminácie anomálií nie sú do skupiny sledovaných priestorov zahrnuté novostavby, obchodné centrá, ani priestory, ktorých cena sa z rôznych dôvodov pohybuje na výrazne nižšej, resp. výrazne vyššej úrovni ako je priemerná cena. Tento index je určený najmä pre majiteľov budov v centre Žiliny, ktorí svoje nehnuteľnosti prenajímajú, ako aj pre nájomníkov týchto priestorov. Porovnávaním indexu v jednotlivých obdobiach je možné sledovať vývoj trhu s touto komoditou a zároveň prognózovať trendy na trhu v blízkej budúcnosti. Podobne ako pri Indexe RED100, aj pri Indexe RED100/50 majú jednotlivé čísla svoj význam. Označenie indexu číslom 100 znamená, že pri výpočte boli použité údaje z minimálneho množstva 100 kancelárskych priestorov, zatiaľ čo číslo 50 hovorí o počte obchodných priestorov, ktoré boli do výpočtu zahrnuté.  Nižšie Vám ponúkame grafické znázornenie vývoja cien kancelárskych a obchodných priestorov v Žiline za posledné tri roky.