Informačné centrum

Počet budov v centre:                353
Počet vlastníkov:                        241
Výmera KP + OP:                        286.000 m2
Priemerná budova:                     470 m2
Priemerná dĺžka nájmu:             1,5 roka
Parkovanie:                                 1500 miest
 
Podmienky nájmu:                     doba neurčitá, min. 1 mesačná kaucia, platby mesačne vopred
                                                     alt. kaucia aj platby kvartálne,
Výpovedná lehota:                     podľa platby nájomného 1 alt. 3 mesačná
Energie a vyúčtovanie:              podľa skutočnej spotreby - merateľné: el., voda, plyn
(tvoria 1/3 z celkového najmu)                 vykurovanie podľa m2 prenajatej plochy, voda podla počtu osôb,
                                                     el. energia podla počtu osôb, alt . spotreby.